Distributing Brands

SHREE ANNAPOORNA

GLOBAL

BRITANNIA

EVEREST

FORTUNE

GOLD WINNER

HALDIRAM

MANNA

haksya global my

ANIL FOODS

NARASUS

NIRAPARA

SAKTHI

UDHAIYAM

KPL SHUDHI

PARLE

SAVORIT